Prof. Dr. Gürhan Fişek Sosyal Politika Makale Ödülleri

 

Prof. Dr. Gürhan Fişek anısına bu yıl ikinci kez düzenlediğimiz Prof. Dr. Gürhan Fişek Sosyal Politika Ödülü’nü kazanan isimler belli oldu. Yarışmaya eserleri ile katılan genç arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Birbirinden değerli çalışmalar arasında, yüksek lisans düzeyinde Hüsem Demirler’in “Özel Okul Öğretmenlerinin Çalışma Koşulları ve Güvencesizlik Deneyimleri: Bursa Örneği” başlıklı makalesi, lisans düzeyinde ise Nuray Çığal’ın “Geçmişten Günümüze Gül Üretiminde Dönüşüm: Isparta Örneği” başlıklı makalesi ödül kazanan çalışmalar oldu. Seçici Kurul ayrıca F. Erdinç Kaygusuz’un Duygulanımsal Emek ve Duygusal Emek Kavramları Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme başlıklı makalesini de özgüye değer buldu.

 

ÖDÜL GEREKÇELERİ

Hüsem Demirler: Özel Okul Öğretmenlerinin Çalışma Koşulları ve Güvencesizlik Deneyimleri: Bursa Örneği 

 

Eğitim Türkiye’nin önemli sorun alanlarından birini oluşturmaktadır. Son yıllarda neoliberal politikalar doğrultusunda eğitim alanında özel sektörün desteklenmesinin sonucu olarak, özel okul sayısı ve bu okullarda eğitim gören öğrenci sayısı kayda değer ölçüde artmıştır. Buralarda öğretmen istihdamı da yaygınlaşmış, öğretmenler güvencesiz ve süreksiz bir istihdam rejimine tabi hale gelmiştir. Hüsem Demirler, öğretmen istihdamında yaşanan bu değişimin izini sürerek, özel sektörde çalışan öğretmenlerin güvencesiz istihdam deneyimlerini ve istihdam koşullarını Bursa’da yürüttüğü alan araştırması ile ele alıyor. Hüsem Demirler, saha araştırmasından elde ettiği bulguları güvencesizliğin yanısıra denetim, baskı, sendikal örgütlenme gibi değişkenler aracılığıyla betimsel olarak ortaya koyuyor. Demirler’in çalışması eğitimde yaşanan dönüşümü eğitim emekçilerinin istihdam koşullarındaki dönüşümle ilişkili olarak ele alma çabasıyla ödüle değer bulunmuştur.

 

Nuray Çığal: Geçmişten Günümüze Gül Üretimindeki Dönüşüm – Isparta Örneği

 

Türkiye’de tarımda çocuk işçiliği sorununu ele alan çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Ancak bu çalışmalar ağırlıklı olarak fındık, pamuk gibi belirli tarım ürünlerine yoğunlaşmıştır. Çocuk emeğinin bu ürünlerde yoğunlaşması nedeniyle bu anlaşılır bir eğilim olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte tarımda çocuk emeği kullanımı fındık, pamuk, narenciye gibi ürünlerle sınırlı değildir. Toplam çocuk istihdamı içerisindeki payı görece düşük olsa da pek çok tarım ürününde çocukların çalıştırıldığı görülmektedir. Nuray Çığal’ın çalışması pek göz önünde bulunmayan bir tarımsal faaliyetteki çocuk emeği sorununa işaret etmektedir. Nuray Çığal çocuk emeğini çok tartışılmayan bir yerellikte (Isparta ilinde) ve çok tartışılmayan bir tarımsal faaliyette (gül üretimi) ele aldığı için ödüle değer bulunmuştur.

 

Erdinç Kaygusuz : Duygulanımsal Emek ve Duygusal Emek Kavramları Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme

 

Erdinç Kaygusuz’un çalışması 1970 sonrası emek çalışmaları içerisinde sıkça kullanılan iki kavramın, duygulanımsal emek ve duygusal emek kavramlarının, izini sürerek dünya kapitalizminde yaşanan dönüşümleri anlamak için bu kavramların elverişli olup olmadıklarını tartışıyor. Yazar, son derece gelişkin bir literatürün bulunduğu bir alanda, analitik bir tartışma yürütüyor.  Seçici Kurul, yazarın kendi araştırma problemi ekseninde mevcut literatürü analitik bir tartışma içerisinde, sistematik bir şekilde ele alan Erdinç Kaygusuz’un çalışmasını övgüye değer bulmuştur.

 

Arşivler