Ödül Gerekçeleri

 

Yonca Elma: Çocuk İşçiliği: Saya İşçileri Örneği

Çocukların işçi olarak çalışması çocuk işçiliği kavramı ile ifade edilse de, çocuk işçiliğin
niceliksel olarak birçok farklı biçimi ve niteliksel olarak da birçok farklı boyutu
bulunmaktadır. Son zamanlarda çocukların yoğun olarak çalıştırıldığı gözlemlenen alanlardan
biri de saya işçiliğidir. Çocukların bu işte zalimane bir şekilde çalıştırıldığı bilinse de, bu olgu
araştırmacıların ve medyanın gündeminde görece yenidir. Konuyu enine-boyuna irdeleyen
bilimsel araştırma verilerine henüz sahip değiliz. “Çocuk İşçiliği: Saya İşçileri Örneği”
başlıklı çalışma bu alana yönelmiş ve konu hakkında bir saha araştırması da yapılmıştır. Saha
araştırmasından elde edilen bulgularla çocukların saya işinde çalışması betimsel olarak ortaya
konulmuş, böylece sonraki araştırmalarla meselenin analitik olarak kavramasına yönelik
zemin oluşturulmasına katkı sunulmuştur. Bu çalışma, bu bakımdan birincilik ödülüne değer
görülmüştür.

Murad Karabulut: Herkesin Gözü Önünde Kimsenin Görmediği Gerçeklik: Refakatçi
Çocuklar

Çocuk işçilik genellikle, tarlalarda tarım işçiliği, sanayi sitelerinde çıraklık ve çıraklık dışı
işçilik, sokaklarda ayakkabı boyacılığı, simit satıcılığı ve katı atık toplayıcılığı gibi işlerle
özdeş bir sorun olarak görülmektedir. Buna karşın, hiç gözükmeyen ya da çocuk işçiliği
kapsamında düşünülmeyen çalışma biçimleri de vardır. “Herkesin Gözü Önünde Kimsenin
Görmediği Gerçeklik: Refakatçi Çocuklar” başlıklı çalışma, böylesi bir sorunu gündemine
alıp onu görünür kılmaktadır. Murad Karabulut çalışmasında futbol maçlarında “refakatçi
çocuk” olarak sahaya çıkartılan çocukların, aslında nasıl ticari ilişkilerin bir parçası haline
getirildiği, tarihi ve hukuki boyutlarıyla titizlikle inceliyor. Çalışma, sürekli göz önünde
olmasına rağmen üzerine çok düşünülmeyen bir konuyu çocuk işçiliği ile bağlantısı içerisinde
görünür kıldığı için ödüle değer bulunmuştur.

Rabia Asya Dalkılıç: Denizli’de Yaşayan Farklı Yaş Gruplarındaki Kadınların
Toplumsal Cinsiyet Algılarına Dair Metaforik Bir Çalışma
Rabia Asya Dalkılıç’ın çalışması yaş, eğitim, çalışma durumu, medeni durum ve
çocuk sahibi olmak gibi faktörlerin kadınların toplumsal cinsiyet rolleri algısını değiştirme
potansiyelini araştırmaktadır. Çalışmanın ana bulgusu, eğitimin toplumsal cinsiyet algısını
kökten değiştirmese bile onu esnetebildiğidir. Çalışma toplumsal bir sorunu özgün ve
kapsamlı bir araştırma ile inceleme çabası ile Seçici Kurul tarafından özgüye değer
bulunmuştur.

Tags: ,

Arşivler