Nusret H.Fişek’in Doğum Günü: 100 Yaşa 5 Kala

 

Prof.Dr.Nusret H.Fişek, doğalı 95 yıl ve aramızdan ayrılalı 19 yıl oldu. Ortaya koyduğu toplum hekimliği yaklaşımı ve ilkelerinın, tam tersini yaşama geçirmeye çalışanlar çok oldu. Hala da çalışıyorlar. Bazı toplum hekimliği karşıtları, daha da ileri giderek onun kendileri gibi düşündüğünü öne sürerek, Nusret Fişek’in adına gölge düşürmeye çalıştılar. Ama ne yaptılarsa, ne ettilerse, onu daha da yüceltmekten başka işe yaramadı bu eylemler.

Nusret Fişek’in başarısının tek bir kaynağı var: İnsana ve sağlığa “kazanç kapısı” olarak bakmamak. Paranın egemen olmadığı bir bakış açısı, iyi hekimliği, insanlığı, özveri ve insan haklarına saygıyı da beraberinde getiriyor.

İnsanımız, insanlığa hasret. Her kasım ayında, Nusret Fişek’in anma etkinliklerinde, bu hasretin daha da artmış olduğunu görerek üzülüyoruz.

MEZARBAŞINDA ANMA

Bu yıl mezarbaşında toplum hekimliği sevdalıları yine bizi yalnız bırakmadılar. Prof.Dr.Zafer Öztek’in yaptığı konuşmanın ardında, Eczacılar Birliği İzmir Yönetimi’nden dostlarımız, sağlık meslek birliklerinin ortak çalışmalarında Nusret Fişek’in katkılarını bize anımsattılar.

NHF ÖDÜLLERİ

Her yıl olduğu gibi bu yıl da, Türk Tabipleri Birliği, eski başkanları Prof.Dr.Nusret H.Fişek adına bilim, hizmet ve sağlık ocağı ödülleri verdi. Hizmet ödülünü, kot taşlama işçilerinde ortaya çıkarılan pnömokonyoz olgusunun önlenmesi için mücadele veren Prof.Dr.Zeki Kılıçaslan kazandı. Sağlık Ocağı ödüllerini ise …. kazandı. Gençlerin büyük bir özveri, kararlılık ve toplum katılımı ile kamu sağlık hizmetlerinin ilk basamağını ayakta tutmaya çalışmaları her türlü övgünün ötesinde büyük bir saygıyı hak ediyor. Hocaları Nusret Fişek, onları görse, her halde kendi yanaklarında iki damla yaşla, onları iki yanaklarından öperdi. Biz de onları kutluyor ve toplum hekimliği sevdalılarının daha da çoğalmasını diliyoruz. Ödül töreninde Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Zafer Öztek ve Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Feride Aksu Tanık birer konuşma yaparak, Nusret Fişek’i andılar.

FERİDE AKSU TANIK’IN NHF ÖDÜL TÖRENİNDEKİ KONUŞMASI

Yaşamın artık piyasaların kontrolüne bırakıldığı bir dönemdeyiz. Tüm insani değerlere ve haklara ulaşmanın yolunun serbest piyasadan geçmesi gerektiği dayatılıyor, 24 Ocak kararlarıyla başlayan, devletin sosyal niteliklerinin tasfiyesi, “sağlıkta dönüşüm” adı altında işletilmekte. Sağlık sistemlerinin pusulası piyasalaşma oldu.

Hizmet sektörünün ticarileşmesi; Dünya Ticaret Örgütü kuruluş anlaşmasının imzalanması ile hız kazandı. GATS anlaşması, sağlığı ve eğitimi de kapsayacak biçimde “ekonomik çıkar elde etmeye açık kamu hizmetleri” kavramını gündemimize soktu. TRIPS ise markasız ve patentsiz ürünlerin dünya ticaretinden pay almasını engellemekte. Bir başka deyişle, ilaç ve aşılardan tıbbı teknolojiye, su kaynaklarının kullanımına dek uzanan bir yelpazede her şeye piyasa dinamikleri egemen olmuş durumda.

Piyasalaşmanın tüm uygulamaları ikili sarmal biçiminde ilerletilmekte. Sarmalın bir boyutu halkın sağlık hakkının daraltılmasını ve giderek gaspını hedeflerken, diğer boyutu sağlık emekçilerinin sosyal haklarını daraltmayı hedeflemekte. Yani bir yandan teminat paketi, katkı payı gibi kavramlarla erişilebilen sağlık hizmetinin çerçevesi daraltılmakta, öte yandan sözleşmeli çalışma, taşeronlaşma gibi kavramlarla güvenceli çalışma yaşamı ve çalışma barışı ortadan kaldırılmakta. Performansa dayalı ek ödemeler ile hekimleri doğrudan piyasalaşmanın aktörü ve suç ortağı haline getirmeye çalışmakta.

Nusret hocamız ülkenin en karanlık, zulüm ve baskının kol gezdiği, insan haklarına her şeyden çok gereksinim duyulan günlerinde, ölüme karşı yaşam hakkını savunmuş, yaşam hakkının savunulması adına iyi hekimlik değerlerini öne çıkarmıştı. Ölüm cezasına, işkenceye karşı onurlu bir meslek örgütü mücadelesi yürüterek, o en zorlu günlerde Türk Tabipleri Birliği’nin başkanlığını yapmıştı.

Hocamızın bu çabaları, Türk Tabipleri Birliği’nin kendi içinde kurumsallaşmasına, yürüttüğü faaliyetlerle etkinliğinin ve saygınlığının artmasına, diğer sağlık meslek birlikleri ile birlikte ülkenin demokratikleşmesi için verilen mücadele sürecinde etkin ve öncü bir rol üstlenmesine de katkı sağlamıştı.

Türk Tabipleri Birliği, kuruluş yasasından kaynaklanan sorumluluğuyla, hem halkın sağlık hakkının, hem de sağlık emekçilerinin özlük haklarının savunusunu yapmaya devam ediyor. Ayrıca hocamızın da emek verdiği gibi barış ve demokrasi mücadelesinde emek örgütleriyle birlikte çaba harcayarak, hekimliğin sadece teknik bir iş olmadığını, insana dokunan her alanda hekimlerin söyleyecek sözleri olduğunun altını çiziyor.

NHF BARIŞ DİNLETİSİ

Her 3 Kasım akşamının değişmez etkinliği Barış Dinletisi. Nükleer Savaşa Karşı Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği (NÜSED) 1.No.lu üyeleri Prof.Dr.Nusret H.Fişek anısına, 19 yıldır barış dinletileri düzenliyor. Sevda Cenap And Müzik Vakfı’nın katkıları düzenlenen etkinliğin bu yıl ki konukları, yine gençlerdi. Ne mutlu bize. Tıpkı Nusret Fişek’i geleceğe umutlu baktırdıkları gibi, gençler, bizi de geleceği umutla baktırıyorlar. Şef Ayşegül Selek Ülkü yönetiminde Vokal Turkuaz (Özgen Akın Mengenli, Elifnur Artar, Özlem Ecevit, Gizem Çanka, Gökben Ağırman, Elif Kamacı, Yetkin Uzun,Alper Ülkü, Mert Özcan, Akın Kumtepe) bir dizi koro ve viyolonsel düzenlemesiyle bizleri büyüledi ve başka dünyalara götürdü.

“ÇOCUK EMEĞİ ÜZERİNE DÜŞÜNCE ORTAMI”

19 Kasım’da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Aziz Köklü Salonu’nda “Çocuk Emeği Üzerine Düşünce Ortamı” başlıklı sempozyumumuzu gerçekleştirdi. A.Ü.S.B.F.Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği etkinlik, tarihsel bakış açısından, niceliklerin ortaya serilmesine; model çalışmalardan mücadele stratejilerine kadar bir çok konuda, izleyenleri doyuran sonuçlar ortaya koydu. Gönüllülüğü yücelten bu işbirliklerinden ötürü A.Ü.S.B.Fakültesi’ne teşekkür eder; 150.Kuruluş Yıldönümleri’ni kutlarız.

1.ÇALIŞAN ÇOCUK KARİKATÜRLERİ YARIŞMASI SERGİSİ

19 Kasım günü sempozyumun ardından yine Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, bu kez Sütunlu Salon’da, bir karikatür sergisi açıldı. Karikatür Vakfı ile Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği yarışmada, seçici kurul tarafından sergilenmeye değer görülen çalışmalar sunuldu. Bu yapıtları, Vakıf web sayfamızda görebilirsiniz. Gönüllülüğü yücelten bu işbirliklerinden ötürü, öncelikle Nezih Danyal Karikatür Vakfı’na, ardından seçici kurul üyeleri Nezih Danyal, Gürhan Fişek, Tan Oral, Kamil Masaracı, İzel Rozental’a ve sergiyi ağırlayan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı’na teşekkür ederiz.

60 karikatür sanatçısının 92 karikatür ile katıldığı yarışmada, 25 karikatür sanatçısının, 35 karikatürü sergilenmeye değer görüldü. Yarışmada büyük ödülü Muharrem Akten kazandı. Sergileme kazanan karikatür sanatçıları şöyle :

Ergül Aktaş. Muharrem Akten, E.Yaşar Babalık. Mümin Bayram, Recep Bayramoğlu, Nuri Bilgin, Oktay Bingöl, Kenan Böğürcü, Enes Baran Demiray, Hicabi Demirci, Oğuz Gürel, Cemalettin Güzeloğlu, Mehmet Kahraman, İsmail Kar, Serpil Kar, Sait Munzur, Sezer Odabaşıoğlu, Erol Özdemir, Nihat Engin Özyılmaz, Muhammet Şengöz, Hakan Sümer, Şevket Yalaz, Kamil Yavuz, Kürşat Zaman, Mehmet Zeber.

Sergilemeye değer görülen, yarışmaya katılan ve büyük ödül kazanan tüm karikatür sanatçılarına bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür eder; başarılarının önümüzdeki yıllarda da sürmesini dileriz.

FİŞEK ENSTİTÜSÜ HÜRRİYET TRENİ’NDE

Önceki yıllarda olduğu gibi, Hürriyet Gazetesi’nin düzenlediği ve bir sosyal konuyu odak alan Hürriyet Treni’nin bu yıl gündeminde “Özgürlük” vardı. 9 Eylül günü İzmir’den yola çıkan tren, çeşitli istasyonlarda durarak, açtığı sergiler, düzenlediği toplantılarla bu konuda duyarlılık arttırmaya çalıştı. Hürriyet Treni’ni düzenleyenleri bu uğraşlarından ötürü kutluyoruz. Bize bu etkinliğe, çalışan çocuk fotoğrafları ve çocuk emeği dünya atlası çalışmalarımızla katılma olanağı verdikleri için de teşekkür ediyoruz.

(Tablo ve görsellere PDF üzerinden ulaşabilirsiniz.)

Tags: ,

Arşivler